Výstavba veškerých inženýrských sítí

  • výkop a zához rýhy, včetně odvozu a skládkování stavební sutě, odpadů a přebytečné zeminy,
  • zajištění realizace stavby v souladu s územním rozhodnutím a předanou projektovou dokumentací, včetně zodpovědnosti za umístění trasy vedení výhradně na nemovitostech, s jejichž vlastníky jsou objednatelem uzavřeny dohody o věcném břemeni,
  • zajištění přechodových lávek na komunikacích pro pěší, včetně zábradlí,
  • výstražné značení a zabezpečení otevřených výkopů proti pádů chodců,
  • kompletní úpravy povrchů a uvedení staveniště do původního stavu.